راهنمای کار در محیط خط فرمان Command line interface (محیط Telnet)
راهنمای محیط گرافیکی رادیو های InfiNet Wireless R5000 (محیط GUI)
راهنمای پروتکل mint در رادیوهای InfiNet Wireless
راهنمای تکنولوژی های TDMA و Polling در رادیوهای InfiNet Wireless
راهنمای نصب رادیو های InfiNet Wireless
راهنمای سیستم عامل WANFleX در رادیوهای InfiNet Wireless