تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۲

عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور